មនុស្សស្រមោច និយាយខ្មែរ

ចុចអក្សរទឹកក្រូចនេះ មនុស្សស្រមោច និយាយខ្មែរ រួចចាំ៥វិនាទី ហើយចុចពាក្យ Skip Ad មានពណ៌លឿងៗព័ទ្ធជុំវិញនឹងបានមើលឬដោនឡូដបានហើយ ^^

 

Related Videos

ថាងចេងទៅចម្លងធម៌ វគ្គ២ ២០១៧ និយាយខ្មែរ គុណភាពច្បាស់ Journey to the West: The Demons Strike Back Khmer Dubbed
កំពូលអ្នកការពារភពផ្កាយ វគ្គ២ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
បណ្តាសា ម៉ាលែហ្វហ៊្វីសិន (និយាយខ្មែរ)
ខ្មោចលងបិទភ្លើង និយាយខ្មែរគុណភាពច្បាស់ Lights Out Khmer Dubbed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *